Press Release
บริษัท สยาม  รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์  จำกัด รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน
21
Oct
คุณ ฉัตรชัย ศุขตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานด้านอาวุโส บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ในงาน Thailand Energy Awards ประจำปี 2562