Press Release

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน 

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน

คุณ ฉัตรชัย ศุขตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานด้านอาวุโส บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ในงาน Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 

แสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์การค้าที่รักษ์โลกและผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับเกียติจาก คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานผู้มอบรางวัลฯ