อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ปานามา

ชื่อสามัญ : Jipijapa palm

เป็นพรรณไม้ที่ลักษณะคล้ายปาล์ม เกิดเป็นกลุ่มใหญ่ ความสูงประมาณ 1-4 เมตร ใบเป็นรูปพัด เป็นพืชที่พบทั่วไปในประเทศแถบอเมริกา โดยเฉพาะประเทศเอกวาดอร์
ผู้ที่ริเริ่มนำเส้นใยจากใบอ่อน ที่มีลักษณะยืดหยุ่นและคงทน ใช้ทำหมวกจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอย่างหมวกปานามา หมวกนี้ผลิตจากเอกวาดอร์แต่ถูกนำไปขายและ
เป็นที่นิยมบริเวณคลองปานามา จึงเป็นที่มาของชื่อหมวก และชื่อปาล์มหมวกปานามาที่เรียกกันในประเทศไทย

LOCATION CONTACT DIRECTORY